h

Fractie

11 november 2017

Lelystad Airport - verschillen in standpunt

Nu de uitbreiding van Lelystad Airport in gang is gezet en men zich realiseert dat het toch echt gaat gebeuren wordt men wakker. Want wat zijn de gevolgen van deze uitbreiding?

Lees verder
11 november 2017

Golfbaan met wateroverlast

In 2008 is de Golfbaan op de vuilnisbelt aan het Friese Pad aangelegd. Hier is ongeveer € 2 miljoen voor uitgegeven. De baan bleek bij ingebruik name al direct problemen te kennen: water overlast. Nu 9 jaar verder moet er opnieuw veel geld in gestoken worden door de gemeente: € 420.000. Wat is er fout gegaan bij de aanleg en hoe had er voorkomen kunnen worden dat deze uitgave niet nodig is?

Lees verder
18 september 2016

Gerommel met de waarde van De Deel

De financiële situatie rond het oude project stadshart (Provast) wordt nog steeds beschreven in de jaarstukken. Het project wordt pas afgesloten als het Open planproces heeft geleid tot een nieuw bestemmingsplan en zover is het nog niet. Het oude project heeft een verlies geleden van ca. € 9 miljoen. Dit verlies werd in het verleden gedekt door de waarde van De Deel. Een eventuele verkoop van het plein levert namelijk geld op. Echter, het oude project is economisch niet haalbaar gebleken. Hierdoor daalt het plein in waarde en dekt de waarde niet langer het verlies. De Deel is nog steeds eigendom van de gemeente. Het college wil graag naar buiten toe het verlies van het project beperken. Daarom is het college er alles aan gelegen om de waarde van De Deel zo hoog mogelijk getaxeerd te krijgen. Dit jaar gaat het college daarin erg ver.

Lees verder
8 juli 2016

Terugblik op de raadsvergadering van 4 juli

De raadsvergadering van 4 juli 2016 was de meest turbulente die de SP in de Noordoostpolder heeft meegemaakt. En de meest verbazingwekkende. Verbazingwekkend omdat pijnlijk duidelijk is geworden hoeveel ruimte de raad aan het college geeft om voorbij te gaan aan de belangen van de inwoners. Op de agenda stonden onder meer het noodbevel, het programma Hart voor Emmeloord en de huishoudelijke hulp 2017.

Lees verder
14 april 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (4)

Het Open planproces (OPP) voor de ontwikkeling van het stadshart van Emmeloord is afgerond. Guido Wallagh, de externe procesbegeleider, heeft zijn eindrapportage voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Hierin stelt hij drie mogelijke scenario's voor. De gemeenteraad moet beslissen welke van de drie scenario's zal worden uitgevoerd.

Lees verder
31 januari 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (3)

Het Open planproces voor de ontwikkeling van het stadshart Emmeloord is in volle gang. Er zijn inmiddels 3 openbare bijeenkomsten geweest. In de eerste openbare bijeenkomst konden inwoners hun ideeën voor het stadshart kenbaar maken, aangeven wat zij belangrijk vinden en wat zij juist missen. Tijdens de tweede bijeenkomst presenteerden inwoners, ondernemers en investeerders meer concrete ideeën en plannen. In de derde bijeenkomst presenteerde de projectgroep drie voorlopige scenario's en legde deze aan de inwoners voor.

Lees verder
30 januari 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (2)

Het raadsvoorstel dat ten grondslag ligt aan het Open planproces is op vele gebieden zeer onduidelijk. Een duidelijk uitvoeringsplan ontbreekt evenals een een beschrijving van de controle op de uitvoering. Over één onderwerp is het raadsvoorstel echter zéér duidelijk. Er staat: "Er moet en zal stilgestaan worden bij het verleden. Allereerst zal gedeeld worden wat de oorspronkelijke ideeën waren bij de ontwikkeling van Emmeloord centrum. De historische terugblik doet recht aan het gegeven dat een centrum altijd het resultaat is van eerder genomen uitgangspunten en beslissingen. Op die manier is het mogelijk de planontwikkeling van de afgelopen 10 jaar achter ons te laten. Gebeurt dat onvoldoende dan is het risico aanwezig dat eerder ingenomen standpunten blijven terugkomen. "

Lees verder
15 december 2015

Debat geld decentralisatie naar reserve Sociaal Domein

Geld voor de zorg blijft voor de zorg

Lees verder
13 oktober 2015

Coming out Day

Afgelopen maandag, 12 oktober 2015, hebben vele gemeenten (ook in Flevoland) de vlag gehesen voor de Coming out day. De regenboogvlag symboliseert dat een ieder zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en sociaal veilig kan voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook.

Lees verder
24 juli 2015

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (1)

Het Open planproces voor de ontwikkeling van het stadshart Emmeloord is van start gegaan. De website hart-voor-emmeloord.nl is online en inwoners kunnen zich inmiddels aanmelden voor deelname. Echter, een duidelijk uitvoeringsplan van het Open planproces ontbreekt, evenals een beschrijving van de wijze van controle op de uitvoering. Hierdoor is er ruimte ontstaan om het Open planproces gewild of ongewild te laten verlopen op een wijze die niet de bedoeling is. Met als mogelijk gevolg de ontwikkeling van scenario's voor stadshart Emmeloord die theoretisch wel draagvlak hebben binnen de samenleving, maar in de praktijk toch een stuk minder. Als SP-fractie blijven wij het Open planproces uiteraard volgen. Zodra de actualiteit er aanleiding toe geeft zal er worden geblogd over het verloop en de gevolgen van het onduidelijke uitvoeringsplan. Vandaag deel 1.

Lees verder

Pagina's

U bent hier