h

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (4)

14 april 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (4)

Het Open planproces (OPP) voor de ontwikkeling van het stadshart van Emmeloord is afgerond. Guido Wallagh, de externe procesbegeleider, heeft zijn eindrapportage voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Hierin stelt hij drie mogelijke scenario's voor. De gemeenteraad moet beslissen welke van de drie scenario's zal worden uitgevoerd.

De scenario's
 • Scenario 1 ('Bestaand centrum') toont de minste verandering ten opzichte van de huidige situatie. De Deel blijft helemaal open voor evenementen en parkeren, maar wordt wel groener ingericht dan nu. Op de Lange Nering komen enkele 'ontmoetingsplekken', waarschijnlijk horeca. Op de plaats van de sloopflats komen een aantal woningen en veel groen. Indien gewenst kan op termijn het groen vervangen worden door extra winkels of door cultuur. De bebouwing op de kop van het Smedingplein (Van Staveren) wordt gerenoveerd of vernieuwd. Door de gemeente geschatte kosten: €3,2 - 4,7 miljoen.
 • Scenario 2 ('Lang centrum') toont een grotere verandering. De straat voor de Rabobank wordt verblijfsgebied. Op de oostzijde van De Deel komt horeca met daarboven appartementen, de westzijde blijft open voor parkeren en evenementen. De kiosk aan het begin van de Lange Nering verdwijnt. Het Kettingplein wordt een tweede verblijfsplek. Op de plaats van de sloopflats komt net als in scenario 1 een aantal woningen en veel groen. Op termijn kan het groen worden vervangen door winkels of cultuur. Op de kop van het Smedingplein (Van Staveren) komt een supermarkt met daarboven appartementen. Door de gemeente geschatte kosten: €2,5 - 4,2 miljoen.
 • Scenario 3 ('Compact centrum') kenmerkt zich door de grootste verandering. Het winkelgebied wordt beperkt tot Lange Nering- west, het Kettingplein en de Korte Achterzijde. De Korte Achterzijde wordt getransformeerd tot een verblijfsgebied. De supermarkt op het Kettingplein maakt plaats voor nieuwe winkels met daarboven woningen. De winkels aan de Lange Nering-oost moeten op termijn zoveel mogelijk verhuizen naar het Kettingplein of de Lange Nering-west. Lange Nering-oost kan dan woongebied worden. Op de plaats van de sloopflats komt een nieuwe supermarkt, woningen en een beetje groen. De bebouwing op de kop van het Smedingplein (Van Staveren) wordt gerenoveerd of vernieuwd. Aan de oostzijde van De Deel komt paviljoenbebouwing met horeca. De westzijde van De Deel blijft open voor parkeren en evenementen. De straat voor de Rabobank wordt verblijfsgebied. De kiosk aan het begin van de Lange Nering verdwijnt. Door de gemeente geschatte kosten: €1,6 - 3,1 miljoen. Hierin zijn echter de kosten voor diverse kenmerkende elementen van scenario 3 (zoals de herinrichting van de Korte Achterzijde tot veblijfsgebied) niet meegenomen. De werkelijke kosten zullen meer dan €2 miljoen hoger zijn.
Inwoners betrekken
De SP ondersteunt de gedachte om de inwoners en ondernemers te betrekken bij de planvorming van harte. Daarom is de SP actief de markt op gegaan om de inwoners te attenderen zich aan te melden voor de project- of de klankbordgroep. De SP wordt echt enthousiast op het moment dat er middels openbare bijeenkomsten zeer uitgebreid ideeën worden gehaald bij de inwoners. Helaas heeft de SP daarna moeten constateren dat er toch kanttekeningen zijn te plaatsen bij OPP, waardoor de inbreng van de inwoners niet optimaal tot z'n recht is gekomen. Ook bij het eruit volgende raadsvoorstel voor de scenariokeuze zijn veel kanttekeningen te plaatsen.
 
Kanttekeningen bij het OPP
 • De leden van de project- en klankbordgroep zijn geselecteerd op hun (politieke) opinie over het terugkijken op de planontwikkeling uit het verleden. Mensen die lering wilden trekken uit de fouten uit het verleden zijn bewust niet geselecteerd.
 • Het rapport geeft geen duidelijkheid over de wijze waarop de diverse ingebrachte ideeën zijn vertaald naar de scenario's, welke ideeën wel/niet zijn meegenomen en waarom deze ideeën wel/niet zijn meegenomen.
 • De eerste versies van de scenario's zijn voornamelijk gebaseerd op ideeën van projectontwikkelaars (zo blijkt uit het rapport en de mondelinge toelichting aan de raad). Deze versies toonden grote uitbreiding van het aantal winkels. De scenario's zijn vervolgens onder druk van de opinie van inwoners en ondernemers sterk aangepast.
 • Bij de peiling onder de inwoners zijn wel tekeningen van de drie scenario's voorgelegd, maar is er geen informatie gegeven over de kosten, de realiseerbaarheid en de markttechnische haalbaarheid (is er wel marktruimte voor nieuwe horeca?). De keus is nu gevallen op scenario 3. Maar zou dit ook zijn gebeurd als de inwoners hadden geweten dat dit het duurste scenario is en dat het voorgestelde wandelgebied in de Korte Achterzijde nooit kan worden gerealiseerd vanwege de noodzaak van laden/lossen?
Kanttekeningen bij het raadsvoorstel
 • De keuze voor scenario 3 is gebaseerd op een peiling waarbij inwoners niet volledig zijn geïnformeerd.
 • De keuze voor scenario 3 is gebaseerd op een foutieve kostenanalyse.
 • Het college legt zich vast op de uitbreiding van horeca zonder te weten of hiervoor marktruimte is.
 • Het is onzeker of alle specifieke elementen binnen scenario 3 wel worden uitgevoerd.
 • Er wordt niet voldaan aan de aanbevelingen van de rekenkamer: start een complex project pas nadat de kaders zijn gesteld.
Standpunten van de SP:
 • De scenariokeuze moet eigenlijk opnieuw aan de inwoners worden voorgelegd, nu wel met alle benodigde informatie. Helaas is hiervoor onvoldoende steun in de raad.
 • De raad moet er nu voor zorgen dat de realiseerbaarheid en de markttechnische haalbaarheid bij de besluitvorming worden betrokken.
 • Er moet worden voldaan aan de aanbevelingen van de rekenkamer m.b.t. tot het starten van complexe projecten.
 • De definitieve keuze voor scenario 3 kan pas worden gemaakt als de kaders en de haalbaarheid ervan bekend zijn.
 • De organisatie en het traject van het te doorlopen proces moeten helder zijn beschreven.
 • Er moeten meerdere uitwerkingen van scenario 3 worden gemaakt.
 • Deze uitwerkingen moeten voldoen aan de specifieke kenmerken van scenario 3.
 • De uitwerkingen moeten aan de inwoners ter keuze worden voorgelegd, waarbij deze zijn voorzien van alle benodigde informatie.

 

Lees ook:

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier