h

Terugblik op de raadsvergadering van 4 juli

8 juli 2016

Terugblik op de raadsvergadering van 4 juli

De raadsvergadering van 4 juli 2016 was de meest turbulente die de SP in de Noordoostpolder heeft meegemaakt. En de meest verbazingwekkende. Verbazingwekkend omdat pijnlijk duidelijk is geworden hoeveel ruimte de raad aan het college geeft om voorbij te gaan aan de belangen van de inwoners. Op de agenda stonden onder meer het noodbevel, het programma Hart voor Emmeloord en de huishoudelijke hulp 2017.

Noodbevel
De SP heeft middels een interpellatiedebat voor de tweede keer de burgemeester ter verantwoording geroepen over het op 28 januari uitgevaardigde noodbevel. Tijdens een bijeenkomst met omwonenden over een eventuele uitbreiding van het AZC in Luttelgeest heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd. Het doel was het weren van journalisten. Daarmee heeft de burgemeester niet alleen een veel te zwaar middel ingezet, maar tevens vrije nieuwsgaring onmogelijk gemaakt. Volgens de SP is daarmee een bijl gelegd aan de wortels van de democratie.

Op verzoek van de SP heeft de burgemeester verantwoording afgelegd tijdens de raadsvergadering van 22 februari. De meeste fracties vonden de verantwoording op dat moment echter nog te vroeg. Zij wilden wachten  tot na de uitspraak van de bezwarencommissie. Desalniettemin was de verantwoording zeer verrassend. De burgemeester verklaarde helemaal geen noodbevel uitgevaardigd te hebben.

Nu is de uitspraak van de bezwarencommissie er wel. De bezwarencommissie concludeert dat de burgemeester niet 1 maar 2 (van elkaar verschillende) noodbevelen heeft uitgevaardigd. Dit is zo in strijd met de eerdere verklaring van de burgemeester dat de SP hem opnieuw ter verantwoording roept. Opnieuw nemen de meeste fracties in de raad dit de SP kwalijk. Nu met de argumenten dat het al 'zo lang geleden is', dat de SP 'oude koeien uit de sloot haalt' en dat het 'slecht is voor het imago van de gemeente'. Vreemd, want eerder hebben deze fracties aangegeven dat dit het juiste moment zou zijn voor een verantwoording. De verantwoording door de burgemeester is opnieuw verrassend. Hij verklaart niet geen noodbevel te hebben uitgevaardigd (zoals hij eerder zei), ook niet 2 noodbevelen (zoals geconcludeerd door de bezwarencommissie), maar 1 noodbevel. Reden voor de SP voor om een motie van treurnis in te dienen. De burgemeester weet zelf niet wat hij wel of niet heeft gedaan en heeft geen regie gevoerd. De motie wordt niet gesteund door de andere fracties. Zij willen kennelijk het gebrek aan regie en de schending van de democratie liever in de doofpot stoppen.

 

Programma Hart voor Emmeloord
Tijdens het debat over het programma Hart voor Emmeloord heeft de SP ervoor gepleit om de specifieke kenmerken van scenario 3 vast te leggen in de kaders. De inwoners hebben tijdens het Open planproces uitdrukkelijk gekozen voor dit scenario. Wethouder Suelmann gaat in het raadsvoorstel niet verder dan het vastleggen van scenario 3 als 'uitgangspunt'. Hiermee creëert hij voor zichzelf alle ruimte om van scenario 3 af te wijken. En dus voorbij te gaan aan de wens van de inwoners. Ieder voorstel van de SP (en ook van ONS) om de wensen van de inwoners meer bindend vast te leggen is door de wethouder afgewezen. Dat de wethouder voornemens is de wensen van de inwoners (mogelijk) niet te gaan volgen is pijnlijk duidelijk geworden tijdens het debat over het begrip 'winkel'. De wethouder wil niet zeggen of een supermarkt nu wel of geen 'winkel' is. En daarmee laat hij de mogelijkheid van de bouw van een supermarkt op of aan De Deel open. Ondanks dat de inwoners daar geen supermarkt willen.

De meerderheid van de raad volgt de wethouder. Met als gevolg dat het centrum van Emmeloord er mogelijk heel anders uit komt te zien dan weergegeven in scenario 3. Geen horeca op De Deel in paviljoenbebouwing, maar horeca in hoogbouw. Geen verblijfsgebied aan de Korte Achterzijde, maar een weg toegankelijk voor alle verkeer. Geen eenduidige bouwstijl voor de diverse diverse deelprojecten, maar meer verschillende. En wel een supermarkt op of aan De Deel. Is dit nu luisteren naar de inwoners? Niet voor de SP.

Huishoudelijke hulp 2017
Wethouder Bogaards voert al sinds 1 maart 2015 een beleid voor de huishoudelijke hulp dat tegen de wet is. Huishoudelijke hulp enkel via de algemene voorziening Huis Tip Top aanbieden mag niet. De SP heeft de wethouder hier meermaals op gewezen. Deze heeft herhaaldelijk geantwoord dat de constructie wel voldoet aan alle eisen van de wet. En dat zij niet van plan is haar beleid te herzien. Door de constructie met Huis Tip Top en de uitgevoerde herindicaties hebben veel mensen onterecht minder of geen huishoudelijke hulp gekregen. Op aandringen van de SP heeft de wethouder tot drie keer toe toegezegd dat indien uit een gerechtelijke uitspraak zou volgen dat iets voor 1 inwoner geldt, dit voor alle inwoners geldt.

Inmiddels heeft de hoogste bestuursrechter van Nederland, de Centrale Raad van Beroep, uitspraak gedaan. Hieruit blijkt dat, conform hetgeen de SP altijd heeft gezegd, de constructie via Huis Tip Top tegen de wet is. Reden voor de wethouder, zo zou je denken, voor een mea culpa (schuldbekentenis) richting de mensen die te weinig huishoudelijke hulp hebben gekregen. Niets blijkt minder waar. De wethouder blijft tijdens de raadsvergadering van 4 juli volhouden niets fout te hebben gedaan. Ze geeft wel aan middels haar raadsvoorstel haar beleid te zullen aanpassen. Ze kan tenslotte niet anders. Maar ze zegt er wel bij dat ze haar toezegging dat als iets voor 1 inwoner geldt, dit voor alle inwoners geldt niet zal nakomen. Zij wil niet haar uiterste best doen om contact te zoeken met alle mensen die ten onrechte geen huishoudelijke hulp hebben gekregen.

Middels een gezamenlijke motie van alle fracties wordt de wethouder gedwongen om alle mensen die menen recht te hebben op een WMO-indicatie, de aanvraag voor maatwerk te behandelen. En hierover actief te communiceren. De SP is hiermee akkoord gegaan, hoewel zij liever uitgebreidere maatregelen had gezien.

Na de indiening van de raadsbrede motie vindt Wethouder Bogaards het niet nodig om een reactie te geven. Reden voor de SP om onder dreiging van een motie van wantrouwen een reactie af te dwingen. De reactie was koel en zakelijk: "Het is een raadsbrede motie die het college een opdracht meegeeft. En die is ook goed uitvoerbaar. Dus gaan we er gewoon mee aan het werk." Geen enkele vorm van zelfreflectie. Geen enkele vorm van excuus naar de mensen die te weinig huishoudelijke hulp hebben gekregen. Reden voor de SP om de motie van wantrouwen alsnog in te dienen. Want wat is belangrijker: geld of goede zorg voor de mensen die dat nodig hebben? Het college heeft in 2015 zoveel bezuinigd op de zorg dat ze € 5 miljoen hebben overgehouden aan zorggelden!

De SP kreeg voor de motie van wantrouwen geen steun in de raad. De raad steunt een koele wethouder die tegen de wet de zwaksten in de samenleving hun rechtmatige zorg ontneemt.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier