h

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (1)

24 juli 2015

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (1)

Het Open planproces voor de ontwikkeling van het stadshart Emmeloord is van start gegaan. De website hart-voor-emmeloord.nl is online en inwoners kunnen zich inmiddels aanmelden voor deelname. Echter, een duidelijk uitvoeringsplan van het Open planproces ontbreekt, evenals een beschrijving van de wijze van controle op de uitvoering. Hierdoor is er ruimte ontstaan om het Open planproces gewild of ongewild te laten verlopen op een wijze die niet de bedoeling is. Met als mogelijk gevolg de ontwikkeling van scenario's voor stadshart Emmeloord die theoretisch wel draagvlak hebben binnen de samenleving, maar in de praktijk toch een stuk minder. Als SP-fractie blijven wij het Open planproces uiteraard volgen. Zodra de actualiteit er aanleiding toe geeft zal er worden geblogd over het verloop en de gevolgen van het onduidelijke uitvoeringsplan. Vandaag deel 1.

 

Doel.

Het doel van het Open planproces is om bij de ontwikkeling van de plannen van het stadshart Emmeloord de mening van inwoners en ondernemers centraal te stellen. De politiek wordt hierbij nadrukkelijk op afstand gezet. Maar wordt de politiek middels het onduidelijk beschreven Open planproces wel in voldoende mate op afstand gezet? En op welke wijze wordt deze afstand gegarandeerd?

 

Organisatiestructuur.

Waar het Open plan proces wel duidelijk in is is de organisatiestructuur. Er komt een stuurgroep, een projectgroep, werkateliers en een klankbordgroep. Op het moment van vaststelling van het Open planproces in de raad is er nog veel onduidelijkheid over de omvang, de bezetting en de exacte functie van de diverse groepen. Middels de website hart-voor-emmeloord.nl is hier (op een te laat tijdstip) enige duidelijkheid in gekomen, maar tegelijkertijd ook verwarring omdat de hier beschreven functies afwijken van eerdere beschrijvingen.

De stuurgroep zorgt voor de procedurele voortgang van het proces en is hier eindverantwoordelijk voor. In deze groep zitten wethouders en directeuren van de gemeente. Dit is logisch want deze mensen vormen het gemeentebestuur. Het is echter bedenkelijk dat de stuurgroep bij knelpunten knopen kan doorhakken. Hierdoor kan het gemeentebestuur zich op het inhoudelijke vlak begeven van het Open planproces, hetgeen nadrukkelijk niet de bedoeling is. De inhoudelijke verwerking is voorbestemd aan de projectgroep.

De projectgroep zorgt voor de dagelijkse voortgang van het Open planproces. De projectgroep coördineert de communicatie, bereidt de openbare bijeenkomsten met de inwoners (werkateliers) voor en zorgt ervoor dat de inbreng van de inwoners op correcte wijze wordt verwerkt in de mogelijke scenario's. De projectgroep bestaat uit een externe voorzitter, vijf ambtenaren, vier vertegenwoordigers van specifieke groepen (BAN, winkeliersvereniging, jongeren 19 nu, 10 dorpen overleg) en drie inwoners. De vijf ambtenaren zijn door de gemeente geselecteerd. Hun functie is om de overige projectgroepleden te assisteren bij hun taak met hun kennis op het gebied van gebiedsontwikkeling, economische zaken, communicatie, wonen en stedenbouw.

In de werkateliers krijgt iedere inwoner en ondernemer de gelegenheid z'n ideeen over stadshart Emmeloord kenbaar te maken. Deze  ideeen  worden verwerkt door de projectgroep.

Tenslotte is er de klankbordgroep. Over de functie van de klankbordgroep bestaat veel onduidelijkheid. Er is wel duidelijkheid over de samenstelling. De klankbordgroep bestaat uit een externe voorzitter, vijf raadsleden en vijf onafhankelijke inwoners. De vijf raadsleden kiezen uit de aanmeldingen de vijf inwoners.

 

Functie van de klankbordgroep.

Wat is nu de functie van de klankbordgroep? Speelt de klankbordgroep nu een rol bij de controleerbaarheid van de uitvoering van het Open planproces of niet?

De wethouder benadrukt dat de klankbordgroep een informele functie heeft en dat de waarde ervan niet te hoog mag worden ingeschat. Bij de controle op de uitvoering speelt de klankbordgroep geen enkele rol. De groep functioneert enkel als klankbord. Als leden uit de projectgroep behoefte hebben aan deskundige informatie op een bepaald gebied, bijvoorbeeld over de geschiedenis van de ontwikkeling van stadshart Emmeloord, kunnen deze contact op nemen met een individueel lid van de klankbordgroep. De klankbordgroep functioneert als bron van informatie en als 'oren en ogen' van de maatschappij. Als dit de functie van de klankbordgroep is, waarom zitten er dan juist raadsleden in deze groep? En waarom zijn deze raadsleden geselecteerd middels een loting en niet op basis van deskundigheid? Is het niet beter om deskundigen van buiten de politiek te raadplegen ter verkrijging van ongekleurde informatie? Waarom dan überhaupt een klankbordgroep? Is het niet beter om gewoon mensen van binnen (en eventueel ook van buiten) de polder met de benodigde deskundigheid te raadplegen in plaats van je te beperken tot mensen binnen een klankbordgroep?

Op de website hart-voor-emmeloord.nl is plotseling helemaal geen sprake meer van een informele functie voor de klankbordgroep. Hier staat uitdrukkelijk dat de klankbordgroep ca. 5 keer formeel bijeenkomt. De leden geven de op basis van wat er speelt in de Noordoostpolder adviezen aan de projectgroep over het verloop van het Open planproces, de manier van communicatie, het duiden van de inbreng van de inwoners en het verwerken van de resultaten van de werkateliers. Deze gewijzigde functiebeschrijving spreekt de SP erg aan. Er ontstaat dan een wisselwerking, niet alleen van de projectgroep richting klankbordgroep, maar ook andersom. De klankbordgroep kan nu in enige mate voorkomen dat de inbreng van de ambtenaren in de projectgroep politiek van aard wordt. De uitvoering van het Open planproces wordt meer controleerbaar. Er kan worden voorkomen dat de wensen van het college gewild of ongewild binnensluipen in de uiteindelijke scenario's voor het stadshart. In deze opzet is een politiek neutrale inbreng een vereiste, dus politieke betrokkenheid van de leden van de klankbordgroep is ongewenst. Waarom dan toch raadsleden in de klankbordgroep?

Het moge duidelijk zijn dat de SP een voorstander is van de tweede functieomschrijving van de klankbordgroep. Maar dan zonder de raadsleden erin. En met inwoners erin met een frisse blik, het vermogen de wensen van de inwoners te duiden en ook de besluitvorming binnen de projectgroep te analyseren op verkapte politieke inbreng. Niet alleen oudgedienden, maar zeker ook veel nieuwe mensen. Vanuit dit standpunt voert de SP actie op de markt om mensen te werven. Zo worden mensen bereikt die anders niet worden bereikt.

 

Vertrouwen in de wethouder

Menig raadslid zegt ons dat wij meer vertrouwen moeten hebben in de goede bedoelingen van de wethouder en daarmee in de politiek neutrale opstelling van de ambtenaren in de projectgroep. Wij zijn het eens dat de wethouder een buitengewoon vriendelijke man is, dat je altijd buitengewoon welkom bent voor overleg en dat de koffie bij hem altijd buitengewoon lekker is. Maar inhoudelijk hebben wij toch wel onze twijfels.

De twijfel ontstaat als de opinie van de wethouder blijkt te varieren met de insteek tijdens het gesprek. Wanneer de SP in een eerste overleg aangeeft dat de wensen van de inwoners zeker moet worden uitgevoerd, ongeacht de kosten voor de gemeente, dan bevestigt de wethouder dat dit ook zal gebeuren. Wanneer de SP in een tweede overleg suggerereert dat er ook op de financiën moet worden gelet, zegt de wethouder dat de wensen van de inwoners niet zullen worden uitgevoerd als de opbrengsten voor de gemeente niet minimaal x miljoen euro zijn. Wat wil de wethouder nu? Wat is zijn echte agenda? En op welke wijze wil hij deze ten uitvoer brengen?

De twijfel is nog groter geworden nu de wethouder de aanmeldingsperiode voor de inwoners precies laat samenvallen met de vakantieperiode. Wil hij echt wel veel aanmeldingen? Voorlopig blijkt hij blij met 15 aanmeldingen. Dat is minder dan 0,05% van de doelgroep! Waarom is hij blij met zo weinig aanmeldingen? Veel mensen zijn zijn ongeïnteresseerd geraakt vanwege het Provast-debacle. Deze mensen moeten opnieuw worden gemotiveerd, dus werk aan de winkel! Maar stel de mensen straks niet opnieuw teleur door het toekennen van een functie zonder waarde.

Wethouder, aan u de taak dat het goed komt met het Open planproces. Ik reken erop dat u de politiek echt op afstand gaat zetten en dat u een systeem opzet dat controle hierop mogelijk maakt. Als u serieus met de SP wilt klankborden over een optimale uitvoering van het Open planproces, dan komen wij graag bij u op de buitengewoon lekkere koffie.

Wordt ongetwijfeld vervolgd......

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier