h

Onze oplossingen voor het stikstofprobleem

26 juli 2022

Onze oplossingen voor het stikstofprobleem

Ongeveer 80 procent van de lucht die we inademen, bestaat uit stikstof (N2). Dit is een onschadelijk gas. Maar er zijn ook verbindingen met stikstof die wél schadelijk kunnen zijn voor de natuur, zoals stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Te veel daarvan is ongezond en slecht voor het milieu. Stikstofoxide komt vooral in de lucht door het verkeer, huishoudens en de industrie. Ammoniak (NH3) komt vooral vrij uit de mest van dieren.

De Nederlandse biodiversiteit op het platteland en omliggende natuurgebieden is sinds 1900 met 85% afgenomen. Het aantal soorten planten is dus flink minder geworden. Een van de oorzaken daarvan is de grote hoeveelheid stikstof die we in Nederland uitstoten. Planten die zeer goed groeien op hoge concentraties aan stikstof, zoals brandnetels en bramenstruiken, krijgen de overhand en verdringen andere plantensoorten. Vaak ook soorten die juist nodig zijn om bijvoorbeeld de grond gezond te houden of gewassen te bestuiven. Essentieel dus voor de voedselproductie.
Uitstoot van ammoniak is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij, zoals de Peel, de Gelderse Vallei en delen van de Achterhoek en Twente. Dat komt doordat de ammoniak uit mest van dieren komt. De landbouw is natuurlijk niet de enige uitstoter van stikstof, maar wel de grootste (ruim 40%), en dan vooral intensieve veehouderij vanwege de ammoniak (NH3) uit mest.

De stikstofplannen van het kabinet

Het kabinet wil dat op meer dan 130 plaatsen in Nederland de stikstofuitstoot met meer dan 70% daalt. Veel boerenbedrijven zitten daardoor in grote onzekerheid. Dat komt doordat de plannen van het kabinet nog niet direct iets zeggen over hun bedrijf. Dat wordt aan de provincies overgelaten. De provincies hebben een jaar de tijd om met een plan te komen om de stikstofdoelen te halen. Dat vindt de SP afschuiven van een probleem dat de landelijke overheid op zou moeten lossen.

Daarnaast vinden we het onbegrijpelijk dat het kabinet nu alleen met een kaart komt met vage doelen voor de landbouw. Ondertussen wordt er nog niks gezegd over de uitstoot van het verkeer en de industrie. Het kabinet zorgt met deze aanpak in elk geval niet voor genoeg draagvlak en heel veel boeren, ook de boeren die het wel goed doen, zitten hierdoor in grote onzekerheid.
 
SP wil méér boeren

De SP is voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en het beschermen van onze natuur, maar wij zijn niet tegen boeren. Sterker nog; de SP wil méér boeren. Dat kan als de boer met een kleiner bedrijf ook een fatsoenlijk inkomen heeft. Om dit te bereiken is een enorme schaalverkleining nodig. 

De SP is tegen de grote industriële veebedrijven. Het gaat gepaard met veel vervuiling, dierenleed en risico’s voor de volksgezondheid. We hebben juist meer boeren nodig die gestimuleerd worden om goed met het land om te gaan en die ervoor zorgen dat er minder mest gebruikt wordt, biodiversiteit kunnen herstellen, minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en minder dieren bij elkaar op een kluitje proppen. We moeten meer plantaardig gaan produceren. De ketens tussen boer en consument moeten korter, waar supermarkten ook een betere prijs voor agrarische producten gaat betalen. Eventuele prijsstijgingen voorkomen we met btw-maatregelen of subsidies, zoals deze nu ook al bestaan.

De rol van de banken

De banken hebben decennialang aangestuurd op schaalvergroting in de landbouw door agrariërs steeds hogere leningen aan te bieden om grootschaliger te gaan produceren en zoveel mogelijk dieren in een stal te proppen. Groot, groter, grootst was de boodschap van de banken en de overheid. Dat systeem is niet langer houdbaar. Wij willen niet dat het geld wat is bedoeld om de natuur te versterken en kleine boeren te helpen om schoner te werken nu in de zakken van de banken verdwijnt. Daarom stellen wij voor om de banken mee te laten betalen aan het oplossen van de stikstofcrisis. Die banken hebben de afgelopen decennia goed kunnen verdienen aan de boeren.

Reactie toevoegen

U bent hier