h
14 november 2016

Niet lenen maar lichte verhoging OZB

De SP dient een amendement in om de OZB te verhogen met de macronorm van 1.97%, zoals vastgesteld in de perspectiefnota.

Lees verder
8 oktober 2016

SP en Nationaal ZorgFonds

Foto: D. van Sluijs
Lees verder
27 september 2016

Commissie verwerpt rapport, college gaat door met aanbevelingen

Foto: jn

In de RTG van 29 augustus heeft de commissie Woonomgeving het BMC rapport 'Evaluatie Beleid Arbeidsmigranten' besproken. Het doel van het college was de aanbevelingen uit dit rapport te verwerken in de beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Echter, het rapport bestaat enkel uit de resultaten van een dossierstudie en een serie interviews. Voor een ruime meerderheid van de commissie reden om het rapport als 'onvoldoende onderbouwd' te beoordelen. De SP vindt het derhalve op z'n zachtst heel bijzonder dat het college in een memo 31 augustus laat weten toch door te gaan met drie van de aanbevelingen uit het rapport. Want hoe is het mogelijk dat de commissie zegt dat de aanbevelingen onvoldoende zijn onderbouwd en het college ze wel in uitvoer gaat brengen? Het college verschoont zich met de restrictie dat het voor iedere case goedkeuring moet verkrijgen van de raad. Reden voor de SP om de nota te bespreken in de RTG van 26 september.

Lees verder
27 september 2016

WWB-ers in groenonderhoud

Op verzoek van de SP is vorige maand de inzet van WWB-ers in het groenonderhoud besproken in de commissie Samenlevingszaken. Aanleiding zijn de jaarstukken 2015. Hieruit blijkt dat de extra manuren als gevolg van de inzet van WWB-ers zijn gebruikt voor het reguliere groenonderhoud. Dit is niet de bedoeling. De extra manuren dienen te worden ingezet voor een surplus op het minimaal vereiste onderhoudsniveau. Het effect van werkverdringing dient te worden voorkomen.

Lees verder
18 september 2016

Tijdlijn taxatie De Deel

Foto: Juup Nijholt

De SP heeft onlangs de beschikking gekregen over documenten op basis waarvan de tijdlijn van het taxatieproces van De Deel kan worden vastgesteld. In deze tijdlijn wordt het politieke spel dat er wordt gespeeld duidelijk. Omdat de SP staat voor transparante politiek is de tijdlijn samengevat.

Lees verder
18 september 2016

SP stemt tegen jaarstukken vanwege De Deel

Foto: Juup Nijholt

Het oude project stadshart (Provast) wordt nog steeds beschreven in de jaarstukken. Het project wordt pas boekhoudkundig afgesloten als het Open planproces heeft geleid tot een nieuw bestemmingsplan. Zover is het nog niet. Het oude project kampt met een verlies van ca. € 9 miljoen. Dit verlies werd in het verleden gedekt door de waarde van De Deel. Een eventuele verkoop van het plein levert geld op. Echter, het oude project is niet haalbaar gebleken. Hierdoor daalt de waarde van het plein en dekt de waarde niet langer het verlies. De Deel is nog steeds eigendom van de gemeente. Het college heeft daarom veel belang bij een hoge taxatiewaarde voor De Deel. Met een hoge taxatiewaarde lijkt het verlies naar buiten toe kleiner dan het in werkelijkheid is.

Lees verder
9 september 2016

Vissteiger mindervaliden Urkervaart wordt aangepast

Sinds kort is de wijk Revelsant een vissteiger rijker. De steiger is op initiatief van de wijkvereniging door de gemeente aangelegd. De steiger zou vooral bedoeld zijn voor mindervaliden. Helaas.....

Lees verder
14 augustus 2016

Nationaal ZorgFonds - Zomermarkt

Foto: D. van Sluijs

Afgelopen zomermarkt hebben SP'ers ondersteuning geboden aan het Nationaal ZorgFonds door met een kraam op de zomermarkt te staan. Lees verder
8 juli 2016

Terugblik op de raadsvergadering van 4 juli

Foto: -

De fractie blikt terug op de turbulente raadsvergadering van 4 juli 2016. Onderwerpen zijn het noodbevel, het programma Hart voor Emmeloord en de huishoudelijke hulp.

Lees verder
2 juli 2016

SP: Wensen inwoners over stadshart moeten bindend vastgelegd

Foto: - / HvE

De SP is van mening dat de uitkomst van het Open planproces Stadshart beter moet worden vastgelegd. Tijdens het Open planproces hebben de inwoners expliciet voor scenario 3 gekozen. Het college wil scenario 3 weliswaar als 'uitgangspunt' voor het vervolgproces gebruiken, maar dat betekent niet dat scenario 3 ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarom komt de SP tijdens de raadsvergadering van 4 juli met een zestal voorstellen (amendementen) om de uitkomst van het Open planproces meer bindend te maken.

Lees verder

Pagina's